Forskning på Institut for Folkesundhedsvidenskab – Københavns Universitet

IFSV > Forskning

Forskning på Institut for Folkesundhedsvidenskab

 • Socialmedicin


  Forskningen undersøger sociale årsager til og konsekvenser af sygdom, samt samfundets foranstaltninger til forebyggelse og rehabilitering. Særlige fokusområder er social ulighed i sundhed, helbredskonsekvenser af psykosociale stresspåvirkninger og hvorledes sociale, biologiske, psykologiske og adfærdsmæssige faktorer i samspil påvirker helbredet. Afdelingen fokuserer på eksponeringer både tidligt i livet, blandt midaldrende og ældre, og analyserer derudover effekterne af ekspositioner over hele livsforløbet.

 • Miljø og Sundhed


  Forskningen belyser miljøfaktorernes betydning for befolkningens sundhed. Forskningen analyserer interaktioner mellem genetiske faktorer og miljøfaktorer især for fostre, børn og gamle. Forskningen fokuserer på helbredseffekter af partikler i relation til luftforurening og nanoteknologi samt helbredseffekter af miljøpåvirkninger under graviditet og hos børn.

 • CopenRehab: Fremtidens rehabilitering


  Forskningsenheden CopenRehab undersøger og evidensbaserer den kommunale rehabilitering. Enheden forsker i innovative løsninger, der kan støtte livsstilssyge borgere til at øge livskvalitet og sundhed gennem fysisk aktivitet. Forskningen fokuserer på tre hovedtemaer: Fysisk aktivitet som medicin, Nudging og motivationsstøtte og Brugen af velfærdsteknologi. CopenRehab forsker i de kommunale driftsmiljøer i samarbejde med Københavns Kommune. Visionen er at skabe bæredygtige løsninger for fremtidens rehabilitering.

 • Sundhedssystemets funktion


  Forskningen har fokus på styring, samordning og udvikling af sundhedsvæsenet som organisation og på effekterne af sundhedsvæsnets indsats. Der gennemføres sammenlignende studier af sundhedsvæsnets funktion og effekt for Danmark sammenlignet med andre lande. Desuden omfatter forskningen de historiske, videnskabsteoretiske og etiske aspekter af udviklingen i sundhedsvæsnet.

 • Almen Medicin


  Forskningen i almen medicin udspringer af den kliniske hverdag, hvor patienter henvender sig med helbredsproblemer af alle slags. De vigtigste forskningstemaer er: forebyggelse, konsultationsprocessen, kroniske sygdomme, infektionssygdomme, medicinbrug og farmakoepidemiologi.
   

 • Biostatistik


  Den biostatistiske metodeforskning omfatter en bred vifte af teknikker med fokus på planlægning og analyse af data i kliniske og epidemiologiske studier, herunder muligheden for at belyse komplekse kausale strukturer. Metodeudvikling sker i tæt samarbejde med andre forskere ansat på universiteter eller i sundhedsvæsenet

 • Medicinsk forskningskommunikation


  Forskning i det nutidige sundhedssystems visuelle og materielle kultur og de mangfoldige kommunikationsformer mellem sundhedsforskningen og befolkningen. Et fokusområde er biomedicinens og den medicinske teknologis nutidshistorie og kulturelle indlejring.

 • Forskningscenter for migration, etnicitet og sundhed (MESU)


  Global migration skaber i stigende grad multietniske samfund overalt i verden. Forskningen fokuserer på migrationens konsekvenser for sundhed og sygdom blandt indvandrere og flygtninge. De har ofte andre sygdomsmønstre end majoritetsbefolkningen og oplever andre barrierer i adgangen til sundhedsydelser.

 • Center for medicinske videnskabs og teknologistudier


  Centrets  mål er at styrke forskningen I medicinske og sundhedsrelaterede emner ud fra STS perspektiver (videnskab, teknologi og samfund). Centeret understøtter også videnskabs- og teknologi perspektiver på bachelor, kandidat og Ph.d. uddannelser på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

 • Center for Health Economics and Policy (CHEP) 


  The aims of CHEP are to develop international state of the art research and education in health policy and health economics. The Center serves as a platform for research projects and educational activities related to comparative health systems analysis, health policy analysis, health economic analysis of prioritization, technology assessment, public-private collaboration, and the use of incentives to support effective health services and promote healthy life style choices.

 • Afdeling for Global Sundhed


  I forskningen benyttes interdisciplinære metoder til belysning af problemer af særlig relevans for global sundhed. Der er fokus på et bredt spektrum af emner af relevans for folkesundheden i lav- og mellemindkomstsamfund, herunder diabetes, dobbelte sygdomsbyrder, miljømedicin, katastrofe- og nødhjælpsrelateret sundhed, infektionssygdomme, reproduktiv sundhed og sundhedssystemer. Afdelingen indgår i en række samarbejder med fokus på opbygning af forskningskapacitet med partnere i lavindkomstlande, herunder med partnere i Ghana, Tanzania, Sri Lanka, og Vietnam.